โซลูชั่นอาคารอัจฉริยะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบบริหารจัดการอาคารของเรานั้น จะปรับตามลักษณะการใช้งานของอาคารและความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความน่าเชื่อถือสูง มีความเรียบง่าย และใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวระบบจะถูกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งานแบบดังเดิมที่ต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือในห้องควบคุมระบบเท่านั้น ระบบนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด การเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือประจำตัวผู้ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน การมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์มากยิ่งขึ้น ฯลฯ โดยบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนตั้งแต่โปรแกรมบริหารจัดการไปจนถึงในระดับเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ พร้อมกับการเขียนโปรแกรมปฏิบัติการและงานทางด้านกราฟฟิกที่ใช้ตอบสนองการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่สมบูรณ์และครบถ้วนตามต้องการภายใต้บริษัทเดียว

คุณจะได้รับอะไร

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อมาตรฐานรวมถึงเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเข้ามาเชื่อมโยงระบบประกอบอาคารทุกระบบในอาคารนั้น ๆ ผ่านระบบเครือข่าย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ โดยจะเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสําคัญ พร้อมด้วยฟังก์ชั่นที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ควบคุมหรือผู้ใช้งานได้ราวกับมีชีวิต เช่นการความคุมในระดับอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ การเตือนล่วงหน้าด้วยว่าระบบหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนควรได้รับการซ่อมบำรุงรักษาตามระยะการใช้งานก่อนที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที หรือในรูปแบบตามความต้องการอื่น ๆ โดยอุปกรณ์สมาร์ท ดีไว หรือเรียกว่า สมาทโฟน/แท็บเล็ตต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงจากระยะไกล ผ่านระบบของเรา

โซลูชั่นบ้านอัจฉริยะ

บ้านที่สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ โดยอุปกรณ์สมาร์ท ดีไว หรือเรียกว่า สมาทโฟน/แท็บเล็ตต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายของบ้านคุณเอง ทำให้บ้านหรือที่พักอาศัยสามารถตอบสนองกับการใช้งานกับผู้ใช้งานได้มากและดีขึ้น รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงจากระยะไกล ผ่านระบบของเรา

คุณจะได้รับอะไร

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อมาตรฐานรวมถึงเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเข้ามาเชื่อมโยง และทำให้สามารถควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การแจ้งเตือน  การตรวจสอบสถานการณ์ทำงานต่าง ๆ ของอุปกรณ์หรือพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน ฯลฯ มันจะช่วยส่งเสริมความปลอดภัย และไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  การแก้ปัญหานี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการรวมถึงผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนจากบ้านแบบดั้งเดิมให้เป็นบ้านอัจฉริยะ รวมถึงช่วยในการประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น

โซลูชั่นการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจุบันการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อทุกองค์กร การให้บริการจะช่วยจัดการงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบกายภาพตอบสนองกับความต้องการหรือการใช้งานของผู้ใช้อาคารได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังจะต้องทำงานในเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น  ในงานส่วนหนึ่งของการบริหารทั้งหมดมีความจำเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนการทำงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง

คุณจะได้รับอะไร

ระบบซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรกายภาพของเรา จะช่วยจัดการบริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องแผนงาน รายงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในงานบริการ รวมไปถึง การตอบสนองกับผู้ใช้อาคารที่ต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา หรือการแก้ปัญหาในเชิงรุก พร้อมกับฐานข้อมูลมาตราฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม และส่งเสริมให้การบริหารเป็นเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น

โซลูชั่นระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบป้องกันอัคคีภัยนี้มีในทุกอาคารตามกฎหมายอาคาร เช่น อาคารสูง สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ที่มีผู้เข้ามาใช้งานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  หากเกิดเหตุไฟไหม้แต่ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง หรือ ไม่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต และยังเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ระบบป้องกันอัคคีภัยในปัจจุบันนี้มีการออกแบบและผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อตรวจจับการลุกไหม้ในพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ เช่น ห้องลับ ห้องไฟฟ้า ห้องควบคุม ตู้ไฟฟ้า เครื่องจักร ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในบริเวณพื้นที่โล่งหรือพื้นที่ที่มีความร้อนสูง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ เช่น ศูนย์ควบคุมข้อมูล คลังสินค้า  พิพิธภัณฑ์  โบสถ์ หรือห้องเก็บของ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของเราสามารถสแกนหาสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณได้ และกำหนดเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งมีความฉลาดเป็นอย่างมากและเหมาะสมต่อการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม  พร้อมด้วยระบบดับเพลิงด้วยน้ำและสารเคมีพิเศษชนิดต่าง ๆ ที่จะตอบสนองกับความต้องการลูกค้า และ ความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าต่อทรัพย์สินหรือชีวิต ในอาคารหรือในพื้นที่ของคุณ

โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ

ในยุคปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยกับผู้คนจำนวนมากในพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อพูดถึงการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บ่อยครั้งที่วิธีการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมจะมีค่าใช้จ่ายที่มากและเกิดความผิดพลาดอยู่หลายๆครั้ง เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องมีทีมรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ในการจัดการพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ขนาดใหญ่กับคนจำนวนมาก ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยมาแก้ปัญหาการรักษาความปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานบริการและระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

คุณจะได้รับอะไร

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการพร้อมปัญญาประดิษฐ์ของเรา เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคลในงานที่เกี่ยวข้อง การลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ฯลฯ เรามีระบบที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบบูรณาการพร้อมปัญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังไปพร้อม ๆ กับทีมรักษาความปลอดภัยของคุณ หรือ แม้กระทั้งทำงานแทนมนุษย์ในบางกรณีได้ เพื่อให้อาคารหรือสถานที่ของคุณมีความปลอดภัยอยู่เสมอรวมถึงอาคาร/พื้นที่มีความน่าเชื่อถือเรื่องการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โซลูชั่นศูนย์ข้อมูล (ดาต้า เซนเตอร์)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ดาต้า เซนเตอร์)ในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้งการออกแบบอาคารหรือพื้นที่ระบบประกอบอาคาร ระบบบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ เทคนิคการติดตั้ง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการทั้งเรื่องการดูแลควบคุมระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร หรือลูกค้า รวมถึงหัวใจหลักของอาคาร/พื้นที่ นั้นคือศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้เป็นอย่างดี

คุณจะได้รับอะไร

เรามีระบบประกอบอาคารรวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาต้า เซนเตอร์) โดยเฉพาะ สามารถรองรับได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่พิเศษแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบระบายความร้อน ระบบพื้นยก ระบบดับเพลิงด้วยสารดับเพลิง ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ ระบบบริหารการจัดการศูนย์ข้อมูล ระบบการควบคุมการเข้าออก ระบบกล้องวงจรปิด และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้น

 

 

 

โซลูชั่นการจัดการพลังงาน

ปัจจุบันโรงงานและอาคารควบคุมต้องดําเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์และการควบคุมการใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อทุกองค์กร เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการตอบสนองตามนโยบายของประเทศ

 

 

คุณจะได้รับอะไร

เราพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงานของเราอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในอาคาร เช่น พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ หรืออื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ หลายมิติ ร่วมกับระบบบริหารจัดการอาคาร ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยสามารถแสดงในลักษณะของ Dashboard หรือสามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว เพื่อให้การบริหารจัดการสามารถตัดสินใจหรือควบคุมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายสูงสุดได้ตลอดเวลา

 

51/18 หมู่ที่ 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร 02-821-5050

3 + 7 =